.:   Jamornkul Laokietkul, Ph.D.   :.

หน้าหลัก

ข้อมูลผู้สอน

ติดต่อผู้สอน

งานวิจัย
ในความดูแล

ตารางงาน
 
  วิชาที่สอนภาคเรียน 2 / 58
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 

รายวิชาที่สอนอื่นๆ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
ฐานข้อมูลเบื้องต้น
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลและ การจัดการฐานข้อมูล
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ความปลอดภัยของสารสนเทศ
ระบบผู้เชี่ยวชาญ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการกระจาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้
การประมวลผลข้อมูล และแฟ้มข้อมูล
ระบบสื่อสารข้อมูลแล ะเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
โปรแกรมประยุกต์ ด้านการบริหารในสถานศึกษา
การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
 
 
 
 
 
Untitled Document
ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 
Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Day
Mon
ITEC3502, G.101
15-1105 
  ITEC3502, G.102
15-1105
 
Tue  เตรียมการสอน และวิจัย   เตรียมการสอน และวิจัย      
Wed             ให้คำปรึกษา      
Thu  เตรียมการสอน และวิจัย   เตรียมการสอน และวิจัย    
Fri เตรียมการสอน และวิจัย
Sat
 
     
 
                 
Sun ITEC3502, G.201
15-1104
 
               

Untitled Document
My E-Book
Decision Support System: 2013

Decision Support System
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2556
 
Introduction to Data Mining: 2015

Introduction to Data Mining
เหมืองข้อมูลเบื้องต้น
2558
 
อัพเดทเมื่อ: 30 ม.ค. 59
 

1


12 ม.ค. 55
กำหนดสอบกลางภาควิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ภาคเรียนที่ 2/2554
กลุ่ม 101 - 103
วันที่ พ18 ม.ค. 54 เวลา 13.30 - 14.30น. ณ 15-1108 15-1109 และ 15-1103
แนวข้อสอบกลางดูที่นี่

 

!!!ด่วน!!! ผู้ที่ติด I ในทุกรายวิชา
ขณะนี้ สิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดให้ติดต่อเพื่อแก้ไขเกรด แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขเกรดในทุกรายวิชา ตามคะแนนที่มีอยู่ 

แนวทางการเขียนเนื้อหาบทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการเรียบเรียงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 
ช่วงนี้นักศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 กำลังรีบเร่ง ทำรายงานเค้าโครงงานวิจัย ส่ง ซึ่งจากการเป็นที่ปรึกษานักศึกษาทั้ง 2 สาขา รวมประมาณ 10 คนนั้น พบปัญหาว่านักศึกษาไม่เข้าใจแนวทางการเขียนเนื้อหาบทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอสรุปเป็นแนวทางการเขียนเนื้อหา และตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เป็นส่วนซึ่งเชื่อมโยงจาก หัวข้อ หลักการและเหตุผล ในแบบเสนอโครงการ นั่นหมายถึง การจะทำโครงการวิจัยนี้ (ซึ่งก็คือ โปรแกรม, ระบบ, เครื่องมือ, ฯลฯ) จะต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องใดบ้าง โดยอธิบายถึงความรู้นั้นๆ ถึงลักษณะสำคัญ และเชื่อมโยงให้ได้ว่ามีความจำเป็นต่อหัวข้อวิจัยอย่างไร

สำหรับบทที่ 2 ของงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจแบ่งเนื้อหาความรู้ที่ควรต้องมีเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

  1. ประเด็นที่ต้องการพัฒนา หรือ แก้ไขปัญหา 
  2. เครื่องมือ หรือ วิธีการที่ใช้ในการวิจัย
  3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (งานวิจัยของผู้อื่นที่มีการศึกษาในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน)

ตัวอย่างเช่น หัวข้อวิจัยเรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมแนะนำวิธีการบำบัดโรคโดยสมุนไพรไทย" อาจแบ่งเนื้อหาบทที่ 2 ได้ดังนี้

  1. ประเด็นที่ต้องการพัฒนาหรือ แก้ไขปัญหา ที่ควรต้องกล่าวถึงคือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ สมุนไพรไทย ดังนั้นต้องมีเนื้อหากล่าวถึงความรู้ใน 2 เรื่องนี้
  2. เครื่องมือ หรือ วิธีการที่ใช้ในการวิจัย อาจกล่าวถึง ขั้นตอนวิธีการพัฒนาระบบ ภาษา Java และ ระบบจัดการฐานข้อมูล (แต่ละหัวข้อควรกล่าวถึงในลักษณะ ความหมาย ลักษณะ ประโยชน์ และควรมีย่อหน้าสรุปเชื่อมโยงถึงความจำเป็นต่อการวิจัย)
  3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควรต้องกล่าวถึงงานวิจัยในประเด็น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และงานวิจัยด้านสมุนไพรไทย

ดังนั้น สรุปได้ว่า จากตัวอย่างหัวข้อวิจัยเรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมแนะนำวิธีการบำบัดโรคโดยสมุนไพรไทย" ควรแบ่งหัวข้อเนื้อหาในบทที่ 2 ดังต่อไปนี้

2.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
        2.1.1 ความหมาย
        2.1.2 ลักษณะ
        2.1.3 ประโยชน์
2.2 สมุนไพรไทย
        2.2.1 ความหมาย
        2.2.2 การใช้ประโยชน์สมุนไพรไทย
2.3 ขั้นตอนวิธีการพัฒนาระบบ
2.4 ภาษา Java
        2.4.1 ความหมาย
        2.4.2 ลักษณะ
        2.4.3 ประโยชน์
2.5 ระบบจัดการฐานข้อมูล
        2.5.1 ความหมาย
        2.5.2 ลักษณะ
        2.5.3 ประโยชน์
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการเกริ่นนำในบทที่ 2

 

 

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

 


 

            ในการพัฒนาโปรแกรมแนะนำวิธีการบำบัดโรคโดยสมุนไพรไทย ครั้งนี้ ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สมุนไพรไทย
ตลอดจน กระบวนการพัฒนา ระบบ และเครื่องมือสำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ
คือ ภาษา Java และระบบจัดการฐานข้อมูล รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังหัวข้อ
ต่อไปนี้

2.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
          ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หมายถึง ระบบ...............................................
......................................................................................................................
.............................................(กิตติ,2546)

          ...............................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

 

     

การเรียบเรียงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
        งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในเนื้อหาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่จะทำให้ทราบว่าผู้วิจัยได้ทำการศึกษางานวิจัยของผู้อื่นมาแล้วก่อนจะทำงานวิจัยของตนเอง โดยควรศึกษา และตอบคำถามในประเด็นต่อไปนี้

  1. งานวิจัยนั้นๆ เป็นของใคร ศึกษา หรือพัฒนาขึ้นเมื่อไร (พ.ศ.)
  2. งานวิจัยที่ศึกษานั้นมีลักษณะสำคัญอย่างไร? และ
  3. จากการศึกษางานวิจัยนั้นพบจุดเด่นคืออะไร? และข้อจำกัดอย่างไร?

       เมื่อทำการศึกษาค้นคว้า และตอบคำถามในประเด็นทั้ง 3 แล้ว จึงนำมาเขียนเป็นหัวข้อ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวถึงงานวิจัยนั้น ตามประเด็นข้อคำถาม และ ควรจัดลำดับงานวิจัยตามปีของงานวิจัยด้วย รวมไปถึง ต้องสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยของตนเอง

ตัวอย่างการเขียนส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 


 


 

  2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
         จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมแนะนำวิธีการบำบัดโรค
โดยสมุนไพรไทย
พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
          Robert (2008) ได้วิจัยเรื่อง ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรไทย ที่มีลักษณะ................
โดยมีจุดเด่นคือ .....................................................................................................
หากแต่ยังคงมีข้อจำกัดคือ ......................................................................................
          ขณะที่ ชวลิต (2553) ได้พัฒนาระบบ............................ที่มีลักษณะ................
นอกจากนี้ยังสามารถ .............................................................................................
แต่ .......................................................................................................................

          ขณะเดียวกัน นาตยา (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ............................ซึ่งเป็นงาน...
...................................... แต่มีข้อจำกัดที่ ..............................................................
...........................................................................................................................

 
          จากงานวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่า ................................................................. ดังนั้นหากต้องการพัฒนาโปรแกรมแนะนำวิธีการบำบัดโรคโดยสมุนไพรไทย     จะต้อง
พัฒนาให้มีความสามารถ......................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

     
     


วันที่: 1 ก.พ. 54
 

t ทำโปรเจกต์ไปทำไมกัน
t แง่คิดส่วนตัว เรื่องการฝึกงาน
t ความแตกต่างของศาสตร์และสาขาคอมพิวเตอร์ IT vs CS และอื่นๆ
t แนวทางการเขียนเนื้อหาบทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการเรียบเรียงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 

 
 
The Instructional Homepage.  © 2003 Jamornkul Laokietkul All Rights Reserved.